Privacybeleid

Privacyverklaring van Elles Voet & Huidverzorging
Elles Voet & Huidverzorging, gevestigd aan Azaleastraat 47 5492JA Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Elles Voet & Huidverzorging
Azaleastraat 47
5492JA Sint-Oedenrode
+31651702027
www.ellesvoetenhuid.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Elles Voet & Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Elles Voet & Huidverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Voor-achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elles Voet & Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van welke behandelingen Elles Voet & Huidverzorging mag/kan uitvoeren en of Elles Voet & Huidverzorging de behandelingen of producten moet aanpassen aan gezondheid.
– Vitale belangen: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid en u die persoon niet om toestemming kunt vragen

Geautomatiseerde besluitvorming
Elles Voet & Huidverzorging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elles Voet & Huidverzorging) tussen zit. Elles Voet & Huidverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Exel: Wordt gebruikt voor mijn boekhouding, facturen en persoongegevens
Microsoft 10: Is mijn software van mijn computer
Outlook 2013: Is mijn software van mijn e-mail.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aangeven aan de eigenaresse van Elles Voet & Huidverzorging Elles de Rijk. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar elles@ellesvoetenhuid.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Elles Voet &
Huidverzorging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Elles Voet & Huidverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elles Voet & Huidverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elles@ellesvoetenhuid.nl

Elles Voet & Huidverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens
– Voor-achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bewaartermijn: alle persoonsgegevens worden bewaard zolang cliënten onder behandeling zijn bij Elles Voet & Huidverzorging.
Reden persoonsgegevens:
Worden gebruikt voor het maken van facturen. Elles Voet & Huidverzorging werkt ambulant en is gevestigd op de Azaleastraat 47 te Sint-Oedenrode.
Categorie bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens:
– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
Bewaartermijn: alle bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens worden bewaard zolang cliënten onder behandeling zijn bij Elles Voet & Huidverzorging. Zijn cliënten binnen 6 maanden niet meer in behandeling geweest worden alle bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens vernietigd.
Reden bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens:
Worden gebruikt voor het maken van welke behandelingen Elles Voet & Huidverzorging mag/kan uitvoeren en of Elles Voet & Huidverzorging de behandelingen of producten moet aanpassen aan de gezondheid en/of medicatie.

Elles Voet & Huidverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elles Voet & Huidverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datum: Handtekening cliënt: Handtekening Elles